Mevzuatlar


Kanunlar

Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle; teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlaması amacıyla; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsayan 6769 Sayılı Kanun, 22.12.2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştır. Kanun, 10.01.2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
6769 Sayılı Sınai Mülkiye Kanunu
Patent Mevzuatı
ULUSAL
Patent KHK 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Patent Yönetmelik 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.

ULUSLARARASI
PCT Patent İşbirliği Anlaşması
PCT Yönetmelik Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği
EPC Avrupa Patent Sözleşmesİ
EPC Yönetmelik Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
IPC Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması
Marka Mevzuatı
ULUSAL
Marka KHK 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Marka Yönetmelik 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Sınıflandırma Tebliği Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ

ULUSLARARASI
Marka Kanunu Andlaşması
Madrid Yönetmelik Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Endüstriyel Tasarım Mevzuatı
ULUSAL
Tasarım KHK 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Tasarım Yönetmelik554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK'nin Uygulama Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Tasarım Strateji Belgesi Tasarım Strateji Belgesi

ULUSLARARASI
Lahey Anlaşması Tasarımların Uluslararası Tescili
Coğrafi İşaret Mevzuatı
Coğrafi İşaretler KHK 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Coğrafi İşaretler Yönetmelik 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulama Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Entegre Devre Topoğrafyaları Mevzuatı
EDT Kanun 5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun
EDT Yönetmelik Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
EDT Kanun Gerekçe Genel Gerekçe
//]]>